Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

(dla rodziców / opiekunów prawnych w związku z realizacją zadań edukacyjnych)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 9 „Akademia Przedszkolaka” w Tarnowskich Górach, ul. Zaciszna 11, 42-606 Tarnowskie Góry, adres e-mail: p9tarngory@wp.pl, telefon: 32 285 90 39.
 2. Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Pan Zbigniew Woźniak, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: nowator@nowator.edu.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 1 lit. c RODO na podstawie wymogów określonych w przepisach oświatowych w celu wykonania zadań związanych
  z przyjmowaniem dzieci oraz realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 4. W związku z realizacją obowiązku nauki w formie zdalnej, przedszkole może przetwarzać
  dane osobowe (imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu dziecka lub rodzica, wizerunek dziecka
  lub rodzica w formie cyfrowej) w celu zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej z dzieckiem
  oraz rodzicem/opiekunem prawnym dziecka (na podstawie art. 35 ustawy – Prawa oświatowego
  w związku z art. 6 1 lit e RODO oraz rozporządzenia z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Dz.U. z 2020 r. poz. 493).
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkuje realizację zadań dydaktyczno – wychowawczych.
 6. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres uczęszczania dziecka do placówki
  (w tym przez okres trwania obowiązku nauki zdalnej) a następnie przez okres wskazany
  w przepisach prawa oraz ustalony w jednolitym rzeczowym wykazie akt (JRWA).
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo
  do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe (art. 16 RODO), usunięcia zgodnie z art. 17 RODO
  z zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym w sytuacjach określonych przepisami prawa oraz w uzasadnionych przypadkach na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku
  z prowadzonym postępowaniem.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.