Szanowni Rodzice
W związku z nowymi obostrzeniami ogłoszonymi przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 26.03.2021r. informujemy, że w dniach 29.03.2021- 09.04.2021r Przedszkole będzie organizować zajęcia stacjonarne dla:
* dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
* dzieci, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, oraz realizują działania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19,
* dzieci, których rodzice są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
* dzieci, których rodzice są zatrudnieni w ośrodkach opieki nad dziećmi do lat 3,
* dzieci, których rodzice są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych placówek.
* dzieci , których rodzice są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
Dzieci będą przyjęte do placówki na wniosek rodzica – druk dostępny w przedszkolu.
Pozostałym rodzicom przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego ze względu na konieczność sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do lat 8.
W związku z organizacją pracy placówki informuje, że od dnia 29.03.2021r. nauka będzie prowadzona w sposób zdalny.

Aleksandra Liszczyk-Profus

KOMUNIKAT!